NN 83/2023 (21.7.2023.), Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 

Na temelju članka 138. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22) i na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET, ministar znanosti i obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture i državnog tajnika Središnjega državnog ureda za razvoj digitalnog društva donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

 • Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

(dalje: Pravilnik) uređuju se ustrojstvo nacionalnoga domenskog prostora Republike Hrvatske, načela upravljanja vršnom nacionalnom internetskom domenom, sekundarnim domenama i domenama niže razine, međusobni odnosi, prava i obveze CARNET-a kao organizacije kojoj je nadležna međunarodna organizacija ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dodijelila na upravljanje domenu .hr i korisnika domena u sklopu vršne nacionalne internetske domene, kao i drugih zainteresiranih osoba te postupak rješavanja sporova u vezi s uporabom nacionalnoga domenskog prostora Republike Hrvatske.

 • Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. »vršna domena« je internetska domena za Republiku Hrvatsku (.hr);
 2. »domena« je svaka domena koja se registrira i aktivira pod vršnom domenom, osim ako se taj izraz u ovom Pravilniku izričito ne odnosi na domene izvan hrvatskoga domenskog prostora;
 3. »domenski prostor« obuhvaća vršnu domenu i sve domene u sklopu nje;
 4. »sekundarna domena« je domena koja se registrira neposredno pod vršnom domenom;
 5. »domena niže razine« je svaka domena koja se registrira ispod sekundarne domene (.com.hr, .from.hr i sl.);
 6. »jednoslovne i dvoslovne domene« su domene sastavljene od jednog ili dva alfanumerička znaka i sadrže skup znakova koji čine znamenke i slova;
 7. »domene s dijakritičkim znakovima« su domene koje sadrže znakove: č, ć, đ, š i ž;
 8. »upravljanje vršnom domenom« uključuje donošenje odluka o registraciji, aktivaciji, deaktivaciji i brisanju domena u sklopu domenskog prostora ako upravljanje pojedinim dijelom domenskog prostora nije na temelju ovoga Pravilnika prepušteno korisniku ili trećoj osobi;
 9. »registracija domene« označava upis u registar domena;
 10. »registar domena« je baza podataka o domenama koja sadrži popis naziva svih registriranih domena i njihovih korisnika te druge relevantne podatke;
 11. »aktivacija domene« označava povezivanje podataka o domenskom poslužitelju registrirane domene s podacima na DNS poslužitelju za vršnu domenu;
 12. »deaktivacija domene« označava uklanjanje poveznice o domenskom poslužitelju registrirane domene s podacima na DNS poslužitelju za vršnu domenu;
 13. »brisanje domene« označava upis u registar domena kojim se utvrđuje prestanak prava korisnika na korištenje određene domene, a čime domena postaje dostupna za registraciju drugim korisnicima;
 14. »registrar« je pravna ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ovlaštena za registraciju i administraciju naplatnih .hr domena u ime CARNET-a u skladu s člankom 26. ovog Pravilnika, registrar besplatnih .hr domena je CARNET;
 15. »domene od posebnog značenja za nacionalni informacijski prostor« uključuju domene sa sadržajima koji su na razini Republike Hrvatske osobito značajni za društveni i gospodarski život, domene koje prikazuju rezultate dugoročnih projekata i programa od nacionalnog značenja, domene koje obilježavaju nacionalno značajne domaće ili međunarodne događaje i skupove trajnog značenja te druge domene koje su od osobite važnosti za informacijski prostor Republike Hrvatske.

Primjena međunarodnih standarda

Članak 3.

 • U primjeni ovog Pravilnika CARNET će uzimati u obzir međunarodno prihvaćene standarde upravljanja definirane u aktima organizacija i tijela koja su nadležna za upravljanje domenama u svijetu, a ovlašten je surađivati s tim organizacijama i tijelima, sudjelovati u radu zajedničkih tijela za upravljanje domenama i na temelju ugovora s njima stjecati prava i preuzimati obveze.
 • Ugovore s organizacijama i tijelima iz stavka 1. ovoga članka sklapa ravnatelj CARNET-a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje domenom .hr.

Sredstva za provedbu Pravilnika

Članak 4.

Provedba ovog Pravilnika osigurava se na teret sredstava državnog proračuna u sklopu proračuna CARNET-a.

Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr

Članak 5.

 • Za donošenje odluka iz područja primjene ovog Pravilnika nadležno je Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr (dalje: Povjerenstvo) ako pojedina odluka nije ovim Pravilnikom stavljena u nadležnost druge osobe ili tijela.
 • Povjerenstvo je nezavisno stručno tijelo sastavljeno od pet članova iz redova priznatih stručnjaka iz područja relevantnih za primjenu ovog Pravilnika.
 • CARNET objavljuje javni poziv za kandidaturu članova Povjerenstva koje imenuje Upravno vijeće CARNET-a na razdoblje od četiri godine, a članovi između sebe biraju predsjednika.
 • Pod nadzorom Povjerenstva pojedine radnje u vezi s upravljanjem nacionalnom domenom poduzima CARNET.
 • Povjerenstvo može ovlastiti CARNET da donosi pojedine odluke iz područja njegove nadležnosti, osim odluka koje su prema ovom Pravilniku u isključivoj nadležnosti Povjerenstva.
 • Ako je na temelju stavka 5. ovoga članka o pojedinom pitanju iz nadležnosti Povjerenstva odlučio CARNET, korisnik ima pravo u roku od osam dana od primitka odluke CARNET-a podnijeti žalbu Povjerenstvu.
 • Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu koji određuje Upravno vijeće CARNET-a.

GLAVA II.

NAČELA UPRAVLJANJA VRŠNOM DOMENOM

Vršna domena kao element nacionalne prepoznatljivosti

Članak 6.

 • Upravljanje vršnom domenom kao elementom nacionalne prepoznatljivosti djelatnost je od općeg interesa koja zahtijeva posebnu pozornost i skrb radi usklađivanja interesa pojedinih korisnika s interesima trećih osoba i društva u cjelini.
 • Međunarodna neprofitna organizacija za koordinaciju domenskog sustava ICANN dodijelila je CARNET-u na upravljanje vršnu nacionalnu internetsku domenu Republike Hrvatske.

Uređenost virtualnog prostora

Članak 7.

Radi preglednosti i uređenosti domenskog prostora određuju se vrste domena i pravila prema kojima se one mogu registrirati, aktivirati, deaktivirati, koristiti i brisati. Pravo vremenskog prvenstva

Članak 8.

Ako sukladno odredbama ovoga Pravilnika zahtjev za registracijom određene domene postavi više osoba, prvenstvo će se dati onom zahtjevu koji bude prvi zaprimljen. Zaštita stečenih prava

Članak 9.

 • CARNET će poštovati i štititi prava korisnika domena.
 • Jednom registrirana domena neće se brisati prije isteka roka na koji je registrirana ako je korisnik koristi u skladu s ovim Pravilnikom.
 • Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u interesu uređenosti domenskog prostora na prijedlog Povjerenstva, ravnatelj CARNET-a može donijeti odluku o prestanku prava korisnika na korištenje pojedine domene ili domena radi njihove registracije i korištenja za posebne namjene od općeg interesa ili radi preregistriranja pojedinih vrsta domena u skladu s općim pravilima radi lakše preglednosti, iskoristivosti i bolje organizacije domenskog prostora.
 • U slučaju da na temelju stavka 3. ovog članka dođe do prestanka prava na korištenje određene domene, korisnik ima pravo umjesto te domene registrirati i koristiti, bez posebne naknade i drugih troškova, drugu prikladnu domenu. Javnost rada

Članak 10.

 • U provođenju i primjeni ovog Pravilnika CARNET djeluje javno.
 • Registar domena je javan i dostupan je na internetu.
 • Pri registraciji domene od korisnika se obvezno prikupljaju sljedeći podaci nužni za uredno funkcioniranje .hr registra i zaštitu legitimnih interesa trećih strana:
 • ime registrirane domene;
 • naziv korisnika;
 • adresa korisnika (poštanska adresa i adresa elektroničke pošte);
 • datum registracije i status domene;
 • obrazloženje zahtjeva za registracijom ako je za pojedinu vrstu domena to potrebno;
 • domenski poslužitelji nadležni za domenu.

(4) Način prikupljanja, obrade, korištenja i objave podataka uređuje CARNET općim uvjetima.

GLAVA III.

REGISTRACIJA DOMENA

Postupak registracije

Članak 11.

 • Pravo na korištenje domene stječe se registracijom domene.
 • Postupak registracije počinje podnošenjem zahtjeva za registraciju besplatne domene CARNET-u ili naplatne domene ovlaštenim registrarima.
 • Besplatne domene registriraju se na razdoblje od godinu dana od dana registracije domene, a korisnik može produljiti registraciju za svako sljedeće razdoblje od godine dana.
 • Naplatne domene moguće je registrirati putem registrara na razdoblje od jedne, dvije ili pet godina od dana registracije domene, a na zahtjev korisnika domene registracija naplatne domene može biti produljena na dodatno razdoblje istog ili različitog trajanja.
 • Jednoslovne i dvoslovne .hr domene registriraju se isključivo kao naplatne, a naknada je određena sukladno cjeniku definiranom u Pravilniku.
 • O podnesenim zahtjevima odlučuje se redoslijedom njihova zaprimanja.
 • U postupku registracije s korisnicima se, u pravilu, komunicira u elektroničkom obliku.
 • Sva dokumentacija vezana uz registraciju ili dio te dokumentacije može se pohranjivati i čuvati samo u elektroničkom obliku pod uvjetom da se osigura dokaz da je pohranjeni dokument istovjetan izvorniku.
 • Tako pohranjeni dokumenti koriste se umjesto izvornih isprava. Podnositelji zahtjeva

Članak 12.

 • Zahtjev za registracijom besplatne sekundarne domene mogu, pod uvjetima iz ovog Pravilnika, podnijeti pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću registriranom u Republici Hrvatskoj.
 • Sukladno ovom Pravilniku, zahtjev za registracijom naplatne sekundarne domene mogu podnijeti:
 • pravne osobe s poslovnim nastanom u nekoj od država članica Europske unije;
 • fizičke osobe, državljani neke od članica Europske unije koji posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) koji je izdalo nadležno tijelo Republike Hrvatske.
 • Zahtjev za registracijom besplatne domene niže razine (.from.hr) mogu podnijeti fizičke osobe s prebivalištem ili državljanstvom u Republici Hrvatskoj jednoznačno prepoznatljive prema osobnom identifikacijskom broju (OIB).
 • Zahtjev za registracijom naplatne domene niže razine (.com.hr) mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.
 • CARNET ima pravo na registraciju i korištenje domena potrebnih za primjenu ovog Pravilnika ili ostvarenje djelatnosti za koje je CARNET osnovan ili koje su mu stavljene u nadležnost.

Naziv domene

Članak 13.

(1) Naziv domene sastoji se od niza od najmanje jednog, a najviše 63 znaka koji čine:

 • slova hrvatske i engleske abecede, pri čemu nema razlike između velikih i malih slova; brojevi od 0 do 9;
 • znak crtice (-) pri čemu crtica ne smije biti ni prvi ni posljednji znak u nazivu niti se smije pojavljivati na dva uzastopna mjesta.
 • Moguće je registrirati sekundarne domene sastavljene od jednog ili dva alfanumerička znaka (jednoslovne i dvoslovne) te sekundarne domene s dijakritičkim znakovima. Naziv domene ne smije biti jednak nazivu već registrirane domene.
 • Naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba niti smije biti jednak ili zbunjujuće sličan imenu, nazivu ili znaku na čije korištenje korisnik nema pravo ni legitiman interes.
 • Ako odlučujući o registraciji naplatnih domena nadležna osoba posumnja da se radi o slučaju iz stavka 3. ovog članka, nadležna osoba će proslijediti zahtjev za registracijom Povjerenstvu koje će o tome donijeti konačnu odluku.
 • Naziv domene treba zadovoljavati i posebne uvjete za naziv pojedinih vrsta domena u skladu s člankom 15. i 16. ovoga Pravilnika.
 • CARNET će uskratiti registraciju, odnosno onemogućiti korištenje domena čiji je naziv u suprotnosti sa stavkom 1., stavkom 2. te stavkom 3. ovoga članka ili drugim odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na sastav i ustrojstvo naziva domene.
 • U slučaju spora, treća osoba koja smatra da je korisnik registrirao pojedinu domenu suprotno stavku 3. ovoga članka može pokrenuti arbitražu prema odredbama ovog Pravilnika.

Vrste sekundarnih domena i razdoblje njihove registracije

Članak 14.

(1) Kao sekundarne domene mogu se registrirati:

 • besplatne sekundarne domene;
 • naplatne sekundarne domene.
 • Besplatne sekundarne domene registriraju se bez naknade za registraciju i korištenje na razdoblje od godinu dana.
 • Korisnik može produljiti registraciju već registrirane domene.
 • Naplatne sekundarne domene registriraju se, prema izboru korisnika, na određeno razdoblje.
 • Registracija tih domena može na zahtjev korisnika biti produljena za daljnji rok u istom ili različitom trajanju.
 • Produljenje registracije jednom registriranih domena može se uskratiti samo zbog razloga propisanih ovim Pravilnikom.

Domene za ostvarivanje virtualnog identiteta pravnih osoba

Članak 15.

 • Pravne osobe iz članka 12. stavak 1. ovog Pravilnika imaju pravo registrirati jednu besplatnu sekundarnu domenu kojom ostvaruju svoj virtualni identitet.
 • Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:
 • naziv registriran u nadležnom registru ili
 • skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili
 • skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom registru.

(3) Korisnik ima pravo na to da ne koristi dijakritičke znakove u nazivu domene.

Domene za ostvarivanje virtualnog identiteta fizičkih osoba s registriranom samostalnom djelatnošću

Članak 16.

 • Fizičke osobe iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika koje u Republici Hrvatskoj obavljaju samostalnu djelatnost imaju pravo registrirati jednu besplatnu sekundarnu domenu kojom ostvaruju virtualni identitet registrirane samostalne djelatnosti.
 • Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:
 • naziv registriran u nadležnom registru ili
 • skraćeni naziv registriran u nadležnom registru ili
 • skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog naziva registriranog u nadležnom

registru ili

 • naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime.

(3) Korisnik ima pravo na to da ne koristi dijakritičke znakove u nazivu domene.

Domene državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 17.

Uz odobrenje Povjerenstva, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj mogu registrirati veći broj besplatnih sekundarnih domena za ostvarivanje svoga virtualnog identiteta ili domena od posebnog značenja za nacionalni informacijski prostor.

Domene niže razine

Članak 18.

 • Domene niže razine (.com.hr, .from.hr i druge slične domene) registriraju se u sklopu sekundarnih domena.
 • CARNET u sklopu domena niže razine kontinuirano omogućava odgovarajuće ostvarivanje prava fizičkih osoba na virtualni identitet u skladu s odredbama članka 16. ovoga Pravilnika.

GLAVA IV.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

Korištenje domene

Članak 19.

 • Pod uvjetima iz ovog Pravilnika korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njezin sadržaj te je odgovoran za sadržaj na domeni.
 • Korisnik ima pravo zatražiti deaktivaciju domene ili njezino brisanje iz registra.
 • CARNET je ovlašten po službenoj dužnosti brisati domene čiji su korisnici umrli ili su prestali postojati, osim u slučaju iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika. Otvaranje domena niže razine

Članak 20.

 • Korisnik može ispod registrirane domene otvarati poddomene, organizirati ih i upravljati sadržajima tih domena.
 • Korisnik može domene niže razine otvorene ispod njegove registrirane domene dati na upravljanje i korištenje trećim osobama, no u odnosu prema CARNET-u za takve domene i dalje odgovara korisnik.

Obveza lojalne suradnje

Članak 21.

 • Korisnik je dužan surađivati s CARNET-om i prihvatiti njegove tehničke upute i preporuke.
 • Korisnik domene dužan je redovito obavještavati CARNET o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svoga pravnog statusa, adrese i osoba ovlaštenih za zastupanje korisnika.

Zabrana zlouporabe prava

Članak 22.

 • Korisnici domena i druge osobe dužni su svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti sukladno načelu savjesnosti i poštenja i suzdržavati se od njihove zlouporabe.
 • CARNET je ovlašten uskratiti registraciju pojedine domene osobi koja postupa suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.
 • CARNET je ovlašten privremeno deaktivirati domenu u sljedećim slučajevima:
 • na zahtjev Nacionalnog CERT-a;
 • na zahtjev drugih ovlaštenih tijela;
 • ako postoji ozbiljna sumnja da je korisnik domenu registrirao protivno ovome Pravilniku ili je njezinom registracijom ili korištenjem povrijedio prava trećih osoba, a daljnje korištenje domene moglo bi nanijeti ozbiljnu i teško nadoknadivu štetu CARNET-u ili trećim osobama;
 • ako korisnik ne postupa sukladno svojim obvezama iz članka 21. ovog Pravilnika;
 • u drugim slučajevima kada osobito opravdani interesi to zahtijevaju.
 • U odluci o privremenoj deaktivaciji CARNET je ovlašten naložiti korisniku domene provođenje mjera za otklanjanje nedostataka koji su razlog za deaktivaciju te odrediti primjeren rok za postupanje po tom nalogu.
 • Privremena deaktivacija traje dok se ne postupi po nalogu CARNET-a, dok se ne riješe druga sporna pitanja ili dok zbog drugih razloga njezina daljnja primjena nije više potrebna.
 • CARNET je ovlašten bez naknade brisati domenu:
 • koja je registrirana suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka;
 • koja se koristi suprotno odredbama, smislu i svrsi ovog Pravilnika; • ako njezin korisnik ne postupi sukladno nalogu iz stavka 4. ovog članka.
 • CARNET je ovlašten raditi i ostale izmjene na domenama.
 • CARNET je protiv osoba koje krše odredbe ovoga Pravilnika, odnosno stavka 1. ovoga članka, ovlašten poduzeti i druge mjere u skladu sa zakonom.

Prestanak prava korištenje domene

Članak 23.

Pravo korisnika na korištenje domene prestaje kada korisnik domene prestane postojati, odnosno kada domena sukladno odredbama ovoga Pravilnika bude brisana iz registra domena.

Prijenos prava na registriranu domenu

Članak 24.

 • U slučaju smrti, prestanka postojanja, statusnih promjena ili drugih pravnih promjena u vezi s korisnikom besplatne i naplatne domene ili pravom na sadržaj registrirane domene, na zahtjev korisnika ili njegova pravnog sljednika provodi se postupak promjene korisnika.
 • Korisnik naplatne domene tijekom razdoblja registracije može zatražiti promjenu korisnika domene u korist treće fizičke ili pravne osobe uz naplatu.
 • Postupak promjene korisnika nije moguć istodobno s promjenom registrara domene. Naknade za korištenje domena

Članak 25.

 • Za registraciju i korištenje naplatnih domena te promjenu korisnika naplatnih domena plaća se naknada prema cjeniku koji na prijedlog Povjerenstva donosi Upravno vijeće CARNET-a.
 • Cjenik je objavljen na internetskim stranicama CARNET-a.
 • Prihodi ostvareni od registracije domena namjenski su prihodi CARNET-a koji se koriste u svrhu održavanja i unaprjeđenja sustava upravljanja domenama, što uključuje razvoj infrastrukture, aplikativnu podršku rada sustava, plaće radnika koji rade podršku sustava, rad povjerenstva i arbitara pojedinaca (u daljnjem tekstu: arbitar) te ostale srodne aktivnosti. Drugi ovlašteni registrari

Članak 26.

 • CARNET može, na temelju ugovora sklopljenog u skladu s javno objavljenim i u bitnome istovjetnim kriterijima i uvjetima, pojedine poslove registracije domena iz svoga djelokruga prenijeti na pravne osobe i fizičke osobe sa samostalnom djelatnošću koje imaju registrirano sjedište u Europskoj uniji.
 • O prijenosu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Upravno vijeće CARNET-a na prijedlog Povjerenstva.
 • Na treće osobe mogu se prenijeti poslovi registracije i brisanja sljedećih domena:
 • sekundarnih domena iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika;
 • domena niže razine iz članka 12. stavka 4. ovog Pravilnika.
 • Ovlašteni registrar iz stavka 1. ovoga članka dužan je poštovati odredbe ovoga Pravilnika, pravodobno odlučivati o podnesenim zahtjevima i ispunjavati druge obveze prema CARNETu.
 • U slučaju kršenja odredbe iz stavka 4. ovog članka pravo iz stavka 1. ovoga članka može se bez naknade oduzeti.

ARBITRAŽNA PRAVILA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA O DOMENAMA Opće odredbe

Članak 27.

(1) Treća osoba može pokrenuti arbitražu prema odredbama ovih arbitražnih pravila ako smatra da su ispunjeni svi navedeni uvjeti:

 1. ako je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
 2. ako korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvog naziva;
 3. ako je korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.
 • Prema arbitražnim pravilima ovoga Pravilnika mogu se rješavati i drugi sporovi o pravu na korištenje određene domene između trećih osoba i korisnika domene koji proizlaze iz primjene odredaba ovog Pravilnika.
 • Pokretanje i vođenje arbitraže u skladu s ovim arbitražnim pravilima ne smatra se odricanjem od prava na pravnu zaštitu u drugom postupku, sudskom ili arbitražnom.
 • Eventualno pokretanje i vođenje drugog postupka, sudskog ili arbitražnog, o istoj stvari između istih stranaka ne utječe na mogućnost pokretanja, vođenja ili meritornog okončanja postupka u skladu s odredbama arbitražnih pravila ovoga Pravilnika.
 • Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ako vođenje arbitražnog postupka u konkretnom slučaju zbog svih okolnosti slučaja ne bi bilo učinkovito ili primjereno, može se donijeti odluka o odbacivanju zahtjeva ili, ako je postupak već pokrenut, o njegovoj privremenoj ili trajnoj obustavi.
 • Dok traje arbitraža CARNET ne može bez odobrenja Povjerenstva i arbitra provoditi bilo kakvu promjenu, administrativne ili tehničke prirode, u odnosu na domenu na koju se odnosi arbitražni zahtjev.
 • Ako se u konačnoj odluci određuju promjene u statusu domene, CARNET je dužan u roku od tri dana takvu odluku provesti.
 • Odluku iz stavka 5. ovoga članka donosi do imenovanja arbitra Povjerenstvo, a nakon imenovanja arbitar.

Odlučivanje o arbitražnom postupku

Članak 28.

 • Ako u arbitraži prema odredbama ovih arbitražnih pravila bude utvrđeno da su ispunjeni uvjeti iz članka 27. stavka 1. ili da je u slučaju spora iz članka 27. stavka 2. povrijeđeno pravo treće osobe, donijet će se odluka kojom se korisniku domene oduzima pravo korištenja domene o kojoj se vodi postupak i dodjeljuje pravo na korištenje domene podnositelju zahtjeva ili odluka o brisanju domene ako podnositelj zahtjeva ne ostvaruje pravo na registraciju .hr domene.
 • U slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 27. stavka 1. donosi se odluka o odbijanju zahtjeva podnositelja.
 • U arbitražnom postupku prema odredbama ovog Pravilnika ne mogu se donositi nikakve druge odluke, a osobito odluke o naknadi ugovorne ili izvanugovorne štete, odluke kojima se korisniku domene nalaže da nešto učini, trpi ili propusti, odluke o naknadi troškova postupka i slično osim ako stranke u postupku zaključe valjani arbitražni sporazum kojim arbitra ili arbitre ovlašćuju da takvu odluku donesu.

Mirno rješavanje spora

Članak 29.

Arbitar je ovlašten tijekom cijelog postupka poticati mirno rješenje postupka. U tu svrhu ovlašten je savjetovati stranke, poticati izravne pregovore među njima i davati prijedloge mogućega sporazumnog rješenja.

Obustava postupka

Članak 30.

 • Ako stranke tijekom postupka postignu sporazumno rješenje, arbitar će sadržaj njihova sporazuma zapisati, o sporazumu obavijestiti stranke i Povjerenstvo te obustaviti postupak.
 • Arbitar može, uz odobrenje Povjerenstva, obustaviti postupak ako njegovo vođenje zbog bilo kojeg drugog razloga postane nemoguće ili nepotrebno.

Arbitri

Članak 31.

 • Arbitražu provodi arbitar pojedinac (u daljnjem tekstu: arbitar) kojeg s liste arbitara imenuje Povjerenstvo.
 • Uz odobrenje Povjerenstva stranke mogu sporazumno odrediti drukčiji broj arbitara i način njihova imenovanja.

Imenovanje arbitra

Članak 32.

 • CARNET objavljuje javni poziv za kandidaturu arbitara, a na prijedlog Povjerenstva arbitre na listu imenuje Upravno vijeće CARNET-a na razdoblje od četiri godine.
 • Arbitri se imenuju iz reda nezavisnih stručnjaka, a osobito iz reda osoba koje raspolažu pravnim znanjem i znanjem iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije potrebnim za odlučivanje u sporovima o nazivima internetskih domena.
 • Prije nego što se utvrdi da je podnositelj uplatio iznos iz članka 42. stavka 2. neće se pristupiti imenovanju arbitra.
 • Prihvaćajući imenovanje, arbitri preuzimaju obveze:
 • da u najkraćem roku preuzmu i u skladu s odredbama ovog Pravilnika riješe predmete koje im dodijeli Povjerenstvo, osim ako imaju važan razlog koji im onemogućuje postupanje u konkretnom predmetu o čemu će pravodobno obavijestiti Povjerenstvo i stranke; • da o svim promjenama svojih osobnih podataka bez odgode obavijeste Povjerenstvo.

(5) Lista arbitara objavljuje se na internetskim stranicama CARNET-a. Nezavisnost i nepristranost arbitra

Članak 33.

 • Arbitar mora biti nezavisan i nepristran u odnosu na stranke u postupku.
 • Arbitar je u trenutku preuzimanja predmeta dužan dati izjavu o nezavisnosti i nepristranosti u odnosu na stranke u postupku.
 • Ako postoje bilo kakve okolnosti koje bi njegovu nezavisnost i nepristranost mogle dovesti u pitanje, neovisno o tome kad se pojave, arbitar je dužan o tome obavijestiti stranke i Povjerenstvo.
 • Povjerenstvo može, uzimajući u obzir sve okolnosti, na zahtjev arbitra ili po službenoj dužnosti umjesto imenovanog arbitra odrediti drugu osobu.

Učinkovitost i stručnost u rješavanju predmeta arbitraže

Članak 34.

 • Arbitar je dužan predmet riješiti učinkovito i stručno u određenom roku.
 • Povjerenstvo može razriješiti arbitra koji ne udovoljava svojim dužnostima i umjesto njega imenovati drugog arbitra.
 • Arbitar provodi postupak na način koji smatra učinkovitim i primjerenim, imajući u vidu sljedeća načela:
 • postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru;
 • postupak se, u pravilu, provodi na temelju isprava i druge pisane građe, a ne na temelju usmene rasprave;
 • svrha postupka je da se brzo i učinkovito na pravedan način urede odnosi stranaka;
 • treba izbjegavati svako odugovlačenje postupka, ali se svakoj stranci u postupku mora dati mogućnost da se izjasni o predmetu spora;
 • ako ocijeni da je nužno izvesti neki od predloženih dokaza, arbitar će odrediti rok za njegovo izvođenje, a ako dokaz ne bude do tada izveden, nastavit će postupak na temelju raspoloživih podataka, isprava i druge dokumentacije. Izuzeće arbitra

Članak 35.

 • Stranke mogu zbog važnih razloga zatražiti izuzeće arbitra.
 • O zahtjevu za izuzeće odlučuje Povjerenstvo, a odluka Povjerenstva je konačna.
 • Podnošenje zahtjeva za izuzeće ne sprječava arbitra da nastavi poduzimati radnje u postupku, ali ne može donijeti odluku prije nego što Povjerenstvo odluči o zahtjevu za izuzeće.

Naknada za rad arbitra

Članak 36.

Arbitar ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu koji se utvrđuje u skladu s odredbama članka 50. stavka 2. ovog Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za pokretanje arbitraže

Članak 37.

 • Zahtjev za pokretanje arbitraže (dalje u tekstu: Zahtjev) podnosi se u elektroničkom obliku, a iznimno u papirnatom obliku preporučenom poštom CARNET-u.
 • Podnositelj Zahtjeva upućuje Zahtjev u obliku elektroničke poruke u čijem privitku je popunjeni obrazac za pokretanje postupka i dokumentacija kojom podnositelj raspolaže u elektroničkom obliku (isprave, potvrda o uplati predujma troškova postupka i sl.).
 • U iznimnim slučajevima kada se Zahtjev podnosi u papirnatom obliku preporučenom poštom, a podnositelj Zahtjeva je fizička osoba, tada ga je dužan vlastoručno potpisati.
 • Ako je podnositelj Zahtjeva pravna osoba, Zahtjev mora potpisati odgovorna osoba u pravnoj osobi uz čitku naznaku imena i položaja potpisnika.
 • Svu relevantnu dokumentaciju koja se podnosi uza Zahtjev koji je podnesen u papirnatom obliku, podnositelj je dužan dostaviti uz potpisani Zahtjev u tri primjerka jer će se u protivnom smatrati da dokumentacija nije bila podnesena.
 • Ako u postupku sudjeluje više stranaka, broj primjeraka se povećava tako da po jedan primjerak bude raspoloživ za svaku od protivnih stranaka, arbitra i arhivu Povjerenstva.
 • Osim u slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka, priopćenja u elektroničkom ili papirnatom obliku u pravilu nije potrebno posebno ovjeravati, ali Povjerenstvo ili arbitar mogu, ako to ocijene potrebnim, odrediti da se poruke, priopćenja ili priložena dokumentacija upućuju ili naknadno potvrđuju u obliku koji omogućuje utvrđivanje istovjetnosti pošiljatelja (digitalni ili vlastoručni potpis, ovjera javnog bilježnika i sl.).

Naznaka predmeta i upućivanje ostalim sudionicima

Članak 38.

 • Poruke i priopćenja u arbitražnom postupku moraju sadržavati naznaku predmeta na koji se odnose, a u elektroničkim porukama takva se naznaka unosi u naslov poruke.
 • Sve poruke i priopćenja stranka je dužna istodobno uputiti protivnoj stranci, Povjerenstvu i arbitru.
 • Sve poruke i priopćenja arbitar je dužan istodobno uputiti objema strankama, a kopiju uputiti Povjerenstvu.

Način dostave i priopćavanja

Članak 39.

 • Sve obavijesti i priopćenja u vezi s arbitražnim postupkom Povjerenstvo ili arbitar dostavljaju, u pravilu, elektroničkom poštom na adresu koju naznači stranka ili drugi sudionik u postupku.
 • Ako u podnesku podnositelj nije naznačio svoju povratnu adresu, dostava se obavlja na adresu s koje je prispjela poruka na koju se odgovara.
 • Ako adrese iz stavka 2. ovog članka nema ili se ne može utvrditi, dostavljanje se obavlja na posljednju poznatu adresu ili na adresu koja je Povjerenstvu poznata kao prijavljena adresa adresata.
 • Dostavljanje se, na temelju odluke Povjerenstva ili arbitra, može obavljati i na drugu adresu koja se iz okolnosti slučaja može opravdano smatrati za adresu adresata ili adresu kojom se adresat koristi ili kojom upravlja.
 • Uz elektroničku poruku zatražit će se da adresat potvrdi primitak poruke.
 • Ako potvrda iz stavka 5. ovog članka ne stigne ranije, smatra se da je stranka saznala za sadržaj upućene obavijesti ili priopćenja najkasnije u roku od 48 sati nakon što je takva obavijest ili priopćenje bilo upućeno elektroničkom poštom.
 • U komunikaciji sa strankama i drugim sudionicima postupka mogu se koristiti i druga sredstva priopćavanja ako Povjerenstvo ili arbitar to smatraju potrebnim i opravdanim. Dostava Zahtjeva korisniku domene

Članak 40.

 • Pri prvom dostavljanju Zahtjeva korisniku domene uz elektroničku poruku o pokretanju postupka zatražit će se potvrda primitka poruke te će se pozvati da odredi adresu za elektroničke poruke kao i adresu za primitak dokumentacije u papirnatom obliku.
 • Ako dostava Zahtjeva nije moguća u elektroničkom obliku, izvršit će se u papirnatom obliku preporučenom poštom.
 • Uz obavijest, korisnika će se upozoriti da će se daljnja priopćenja, u pravilu, obavljati samo elektroničkom poštom.
 • U iznimnim slučajevima priopćenja će se dostavljati preporučenom poštom.
 • Ako se ne može utvrditi je li poruka primljena ili ako se utvrdi da ju nije bilo moguće dostaviti, obavijest o pokretanju postupka objavit će se na internetskim stranicama CARNETa i time se smatra da je dostava obavijesti o pokretanju postupka uredno obavljena.
 • Ako se dokumentacija otpremljena poštom zbog bilo kojeg razloga vrati Povjerenstvu, dostava se neće ponavljati, nego će se adresatu uputiti elektronička poruka u kojoj će se navesti gdje i kada može podići pošiljku, a time se smatra i da je dostava izvršena. Pokretanje arbitraže

Članak 41.

 • Arbitražni postupak u skladu s odredbama iz članka 27. ovog Pravilnika pokreće se Zahtjevom.
 • Zahtjev se, u pravilu, odnosi na jednu domenu.
 • Iznimno, Zahtjev se može odnositi i na više domena ako su u pogledu svake od njih ispunjeni uvjeti za vođenje postupka, ako se Zahtjev temelji na bitno istovrsnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi i ako na svim domenama ima pravo korištenja isti korisnik. Uplata predujma troškova

Članak 42.

 • Zahtjev se podnosi CARNET-u u pisanom obliku, na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama CARNET-a.
 • Prilikom podnošenja Zahtjeva podnositelj treba podnijeti dokaz da je uplatio iznos određen u skladu s cjenikom koji se nalazi na internetskim stranicama CARNET-a.
 • Nakon uplate predujma troškova arbitražnog postupka Povjerenstvo će arbitru predati spis predmeta koji obuhvaća kopiju svih poruka i priopćenja do tada primljenih u tom predmetu te ga pozvati da počne s provođenjem arbitražnog postupka. Sadržaj Zahtjeva

Članak 43. U Zahtjevu se moraju jasno i nedvojbeno naznačiti:

 • puno ime ili naziv podnositelja i njegova poštanska adresa, broj telefona i elektronička (email) adresa;
 • točno određenje domene na koju se Zahtjev odnosi te ime ili naziv njezina korisnika ili osobe za koju se pretpostavlja da je koristi;
 • navodi o razlozima podnošenja Zahtjeva u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika te dokaze za te navode;
 • Zahtjev da se donese odluka kojom se korisniku oduzima pravo na daljnje korištenje domene i/ili neki drugi Zahtjev podnesen u skladu s odredbama ovog Pravilnika;
 • pokušaji podnositelja Zahtjeva da postigne mirno rješenje spora;
 • eventualni drugi postupci (sudski, upravni ili arbitražni) koji su vođeni ili se vode o predmetu spora ili u vezi s njime.

Dokazi

Članak 44.

 • Ako podnositelj Zahtjeva svoje navode dokazuje ispravama, dužan ih je podnijeti uza Zahtjev.
 • Ako podnositelj smatra da postoje opravdani razlozi zbog kojih je nužno da se izvedu neki drugi dokazi, mora takav prijedlog određeno i potpuno navesti u svome Zahtjevu te detaljno opisati razloge zbog kojih bi izvođenje takvih dokaza bilo nužno te zašto nisu podneseni uza Zahtjev.
 • Naknadni dokazni prijedlozi neće se prihvatiti.

Ocjenjivanje dopuštenosti Zahtjeva

Članak 45.

 • Zahtjeve koji nisu podneseni u skladu s člankom 42. i 43. ovog Pravilnika Povjerenstvo će odbaciti.
 • Ako je Zahtjev potpun i dopušten, Povjerenstvo će imenovati arbitra, a o obavljenom imenovanju obavijestit će obje stranke.

Odgovor na Zahtjev

Članak 46.

 • Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka dostavit će se korisniku domene te će ga se pozvati da u roku od osam dana na njega podnese odgovor.
 • Ako korisnik domene bez opravdanog razloga ne podnese svoj odgovor, nastavit će se s arbitražnim postupkom.
 • Na odgovor na Zahtjev primjenjuju se na odgovarajući način odredbe koje se odnose na Zahtjev za pokretanje postupka.

Umješač

Članak 47.

 • Zbog važnih razloga ili na zahtjev obje stranke Povjerenstvo može dopustiti da u postupku kao umješač sudjeluje i bilo koja druga osoba koja ima opravdan interes za ishod spora.
 • Umješač ima pravo očitovati se na navode Zahtjeva i odgovora na Zahtjev, ima pravo biti obaviješten o drugim radnjama u postupku te ima pravo na dostavu donesenih odluka. Odgoda donošenja odluka

Članak 48.

 • Arbitar može odgoditi donošenje odluke ako pozove jednu ili obje stranke u sporu da izvrše određenu činidbu u interesu mirnog rješenja spora i u tu svrhu odredi rok do kojega će odgoda trajati.
 • U slučaju odgode iz stavka 1. ovoga članka trajanje odgode ne računa se u rok za okončanje postupka iz članka 34. stavka 3. točke 1. ovog Pravilnika. Arbitražna odluka

Članak 49.

 • Arbitražna odluka donosi se i izrađuje u pisanom obliku i mora biti obrazložena, osim ako se stranke drukčije ne sporazumiju.
 • U arbitražnoj odluci moraju se naznačiti i imena stranaka i arbitra, dan donošenja i točan sadržaj izreke donesene odluke.
 • Nacrt odluke izrađene u skladu sa stavkom 1. i stavkom 2. ovoga članka arbitar podnosi Povjerenstvu na potvrdu.
 • Povjerenstvo može, ne narušavajući slobodu odlučivanja arbitra o meritornim pitanjima, odrediti preinake u pogledu forme nacrta odluke.
 • Arbitražna odluka je valjano donesena kada je potpišu arbitar i predsjednik Povjerenstva te se dostavlja strankama i CARNET-u.
 • Arbitražna odluka neće se dostaviti strankama niti provesti sve dok u cijelosti ne budu podmireni troškovi arbitražnog postupka.
 • Arbitražne odluke kojima se odlučuje o meritornim pitanjima objavljuju se, uz primjerenu anonimizaciju, u cjelovitom tekstu na internetskim stranicama CARNET-a.
 • Arbitražna odluka je konačna.

Troškovi arbitražnog postupka

Članak 50.

 • Troškove provođenja arbitražnog postupka (administrativni troškovi, naknade arbitara, materijalni i drugi izdaci nastali tijekom i u povodu postupka) snosi podnositelj Zahtjeva.
 • Prilikom podnošenja Zahtjeva podnositelj uplaćuje naknadu za upis i predujam naknade arbitra u skladu s cjenikom, koju na prijedlog Povjerenstva donosi Upravno vijeće CARNET-a.

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Fizičke i pravne osobe korisnici domena registriranih prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika, imaju pravo nastaviti koristiti ranije registriranu domenu sukladno odredbama ovog Pravilnika dok god uredno produljuju njezinu registraciju.

Stupanje na snagu

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (»Narodne novine«, br. 38/10, 81/15, 5/17).

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 650-01/23-01/00027

Urbroj: 533-09-23-0001 Zagreb, 15. lipnja 2023.

Ministar

prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.