Svi postojeći korisnici Setcor usluga te novi korisnici koji naručuju usluge prihvaćaju sve uvjete utvrđene ovim Uvjetima korištenja usluga (u daljnjem tekstu „Uvjeti“) te Pravilima zaštite privatnosti, Ugovorom o obradi podataka te Uvjetima suradničkog računa.

1. DEFINICIJE

Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovih Uvjeta:

 • Setcor, Tvrtka, MyDataKnox: SETCOR d.o.o;
 • Korisnik, Klijent: Privatna ili pravna osoba koja koristi ili naručuje usluge Tvrtke;
 • Krajnji korisnik: privatna ili pravna osoba koja na temelju pravnog odnosa sa Korisnikom koristi Uslugu ili njezin dio;
 • Neprikladni materijali, Neprikladan sadržaj: Sadržaj koji je uvredljiv, pogrdan, štetan, klevetnički, zlonamjeran, opscen, pornografski, vulgaran, prijeteći, nezakonit, koji krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja ili potiče kazneno djelo ili sadrži računalni virus, crv, trojanski konj i/ili neki drugi štetan računalni kôd;
 • Usluga: Usluga koju MyDataKnox nudi postojećim i novim Korisnicima;
 • Stranica: Internet stranica MyDataKnoxa na adresi mydataknox.com;
 • Korisničke stranice: Internet stranice MyDataKnoxa na adresi https://user.mydataknox.com;
 • Registrar: servis putem kojega je moguća registracija domena, odnosno tvrtka ovlaštena za registraciju domena;
 • CARNet: organizacija ovlaštena za upravljanje .hr domenama;
 • ICANN: neprofitna organizacija za koordinaciju domenskog sustava, alokaciju IP adresnog prostora, dodjelu parametara za protokole i sl.;

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve MyDataKnox korisnike:

2. MYDATAKNOX USLUGE

MyDataKnox Usluge uključuju, ali nisu ograničene na:

 • bilo koji čin pripreme, podešavanja, povezivanja, održavanja, ukidanja ili ponovnog aktiviranja Korisnikovog računa (uključujući i podatke za naplatu te poslužitelj, odnosno prostor na serveru koji MyDataKnox isporučuje Korisniku);
 • svako korištenje računalstva, telekomunikacija, softvera, informacija, hardvera i opreme od strane Korisnika, ili svaki pristup navedenom omogućen Korisniku od strane MyDataKnoxa;
 • svaku aktivnost, ili pružanje Usluge, od strane MyDataKnoxa Korisniku vezanu uz web hosting i registraciju domena (uključujući korištenje poslužitelja i tehničku podršku), bez obzira na trajanje i na to je li plaćeno;
 • svaku opskrbu Korisnika bilo kojim računalnim prostorom ili internet vezom;
 • svaki pristup ili korištenje vezano uz MyDataKnox internet stranice, uključujući i same stranice;
 • bilo koju Uslugu navedenu u ovim Uvjetima;
 • bilo koju Uslugu pruženu Korisniku od strane MyDataKnoxa, bila ona korištena ili ne;
 • bilo koju MyDataKnox Uslugu korištenu od strane Korisnika, ponuđenu ili pruženu Korisniku od strane MyDataKnoxa;

3. SLA

Na sve Usluge primjenjuju se SLA uvjeti, a isti su sastavni dio ovih Uvjeta. SLA uvjeti su javno dostupni na stranici https://mydataknox.com/hr/mydataknox-99-5-sla.

4. PODRŠKA

MyDataKnox podrška pobliže je definirana Uvjetima podrške, a isti su sastavni dio ovih Uvjeta.
Uvjeti podrške su javno dostupni na stranici https://mydataknox.com/hr/uvjeti-podrske.

5. AKTIVACIJA, KORIŠTENJE I PREKID USLUGA

 1. PROCES NARUDŽBE USLUGA
  Korisnik može izvršiti narudžbu Usluge koristeći Stranicu MyDataKnoxa. Jednako tako, narudžbu mogu obaviti djelatnici MyDataKnoxa po zahtjevu Korisnika. Korisnik zahtjev može podnijeti podršci isključivo pisanim putem (e-mailom ili otvaranjem upita podršci kroz Korisničke stranice). MyDataKnox će po narudžbi Korisniku ispostaviti ponudu za naručene Usluge. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Korisnik dostavi MyDataKnoxu potvrdu
  svoje suglasnosti o sklapanju ugovora. Najkasnije u trenutku aktivacije Usluge MyDataKnox dostavit će Korisniku potvrdu o sklopljenom ugovoru te će mu dostaviti dokumente koji čine sastavni dio ovog ugovora u PDF formatu, ako predmetni dokumenti već nisu dostavljeni Korisniku.
 2. AKTIVACIJA USLUGA
  Nakon što Korisnik izvrši plaćanje, MyDataKnox će započeti postupak aktivacije Usluge.
  MyDataKnox će provjeriti dostupnost Usluge te ako je ista dostupna, Usluga će biti automatski aktivirana o čemu će MyDataKnox obavijestiti Korisnika. U slučaju da se po izvršenju plaćanja uspostavi da Usluga nije dostupna ili da Uslugu nije moguće aktivirati iz drugog razloga, MyDataKnox će obavijestiti Korisnika o razlozima zbog kojih se Usluga ne može aktivirati te će mu ponuditi zakup druge Usluge ili raskid ugovora.
  U slučaju da Korisnik odluči zakupiti drugu Uslugu, ponovit će se proces narudžbe i aktivacije Usluga propisan stavkom 1. i 2. ovog članka 5.2., uz iznimku plaćanja Usluge kada će MyDataKnox započeti proces aktivacije odmah po prihvaćanju ponude od strane Korisnika ako je naknada za zakup Usluge ista odnosno odmah po izvršenju plaćanja razlike u naknadi od strane Korisnika.
  U slučaju da u postupku aktivacije Usluge MyDataKnox utvrdi da samo neka od naručenih Usluga nije dostupna odnosno da ju nije moguće aktivirati iz drugog razloga, MyDataKnox će o tome obavijestiti Korisnika te će mu ponuditi (i) zakup druge Usluge, (ii) da raskine ugovor u pogledu predmetne Usluge ili (iii) da raskine ugovor u odnosu na sve naručene usluge.
  U slučaju da Korisnik u ostavljenom roku ne obavijesti MyDataKnox o izabranoj opciji u skladu sa ovim stavkom, MyDataKnox je ovlašten potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o čemu će u pisanom obliku obavijestiti Korisnika.
  U slučaju da djelomičnog ili potpunog raskida ugovora u skladu s ovim člankom, MyDataKnox izvršit će povrat uplaćene naknade koja se odnosi na Uslugu u odnosu na koju se ugovor raskida odnosno povrat cjelokupno plaćenog iznosa za sve naručene Usluge.
  U slučaju nemogućnosti aktivacije Usluge iz razloga propisanih ovim stavkom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 19. ovih Uvjeta.
 3. PLAĆANJE USLUGA
  Usluge MyDataKnoxa plaćaju se unaprijed i takvo plaćanje je preduvjet je za aktivaciju, korištenje i produljenje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu budu uplaćena na žiro račun Tvrtke naznačen na ponudi, odnosno kada se potvrdi uplata karticom ili PayPalom.
 4. POČETAK ZAKUPA USLUGA
  Za korištenje Usluge potrebna je funkcionalna računalna oprema, softver i druga oprema koja je potrebna za korištenje Usluge te pristup internetu, a koje Korisnik sam osigurava.
  MyDataKnox ne odgovara Korisniku za eventualne prekide ili greške u internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Korisniku. Korisnik na temelju posebnog ugovora može ugovoriti uslugu interneta sa MyDataKnoxom.
  Početkom zakupa, odnosno početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije iste, osim ako početak nije posebno definiran posebnim ugovorom ili dogovorom između Korisnika i MyDataKnoxa.
 5. TRAJANJE USLUGA
  Trajanje Usluge vrijedi od početka zakupa Usluge do datuma isteka trajanja Usluge, ovisno o izabranom paketu od strane Korisnika.
 6. ISTEK I OBNAVLJANJE ZAKUPA USLUGA
  Istek trajanja Usluge je zadnji dan trajanja Usluge i definiran je na ponudi/računu.
  MyDataKnox će najkasnije na dan isteka ugovorenog trajanja Usluge obavijestiti Korisnika o isteku ugovorenog razdoblja te dostaviti ponudu za obnavljanje Usluge. Korisnik može sam zatražiti dostavu ponude za obnavljanje Usluge od MyDataKnoxa prije isteka ugovorenog trajanja. Ako Korisnik najkasnije na zadnji dan trajanja zakupa uplati iznos naveden u ponudi, Usluga će se automatski obnoviti na rok naveden u ponudi ili na drugi rok suglasno dogovoren
  između Korisnika i MyDataKnoxa. U protivnom Usluga će se suspendirati te Korisnik može u daljnjem roku od 30 dana obnoviti Uslugu uplatom iznosa navedenog u ponudi. Korisnik je isključivo odgovoran za praćenje trajanja zakupa Usluge te MyDataKnox nije odgovoran za štetu koja bi Korisniku mogla nastati zbog neobnavljanja zakupa Usluge na vrijeme. Za vrijeme suspenzije propisane ovim stavkom Korisnik nije dužan plaćati mjesečnu naknadu za
  Usluge. U slučaju da tijekom trajanja zakupa Usluge dođe do promijene u cijeni Usluge, Usluga se može produžiti na temelju tako izmijenjenih cijena koje će biti navedene u dostavljenoj ponudi za obnavljanje Usluge.
  Ako Korisnik ne želi obnoviti zakup Usluge, dužan je u roku od 30 dana od isteka trajanja zakupa obavijestiti MyDataKnox želi li da se svi podaci i drugi sadržaj, uključujući i sigurnosne kopije, obrišu ili Korisnik zahtjeva dostavu podataka i sadržaja.
  Ako Korisnik ne obnovi Uslugu i/ili ne obavijesti MyDataKnox na koji način želi raspolagati sadržajem i podacima, MyDataKnox će odlučiti o raspolaganju podacima i sadržajem te bez odgađanja potvrditi Korisniku da su podaci i sve sigurnosne kopije obrisani odnosno obavijestiti ga o načinu na koji isti može preuzeti svoje podatke i sadržaj u određenom roku nakon kojeg će se podaci, uključujući i sve sigurnosne kopije, obrisati.
 7. RASPOLAGANJE PODACIMA I SADRŽAJEM
  Podaci i sadržaj se mogu staviti na raspolaganje Korisniku u formatima u kojima su se nalazili u produkcijskoj okolini. Prijenos podataka trećim osobama uvjetovan je mogućnošću da treća osoba primi podatke u takvom formatu kao i drugim tehničkim preduvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se osigurao siguran prijenos podataka od MyDataKnox trećoj osobi.
  MyDataKnox nije dužan prenijeti podatke trećoj osobi ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni te ako postoji opasnost od neovlaštenog brisanja i/ili gubitka podataka ili drugi rizik za sigurnost podataka i/ili Usluge.
 8. PROMJENE PAKETA USLUGA
  Korisnik u svakom trenutku može zatražiti promjenu zakupljene Usluge na veći ili manji paket.
  Zahtjev za promjenom zakupljenog paketa može se izvršiti kroz MyDataKnox korisničke stranice za sve Usluge koje nude automatsku nadogradnju, odnosno slanjem upita MyDataKnox podršci za sve Usluge.
  Korisniku će biti naplaćena novčana razlika za nadogradnju Usluge na veći paket koja se računa na osnovu razlike u cijeni između dva paketa. Razlika se računa na način da se cijena novozakupljenog većeg paketa umanji za već plaćeno vrijeme zakupa trenutnog (manjeg) paketa.
  Promjena paketa nije moguća na svim Uslugama MyDataKnoxa.
  O mogućnostima promjene paketa Usluga koje ne omogućavaju automatsku nadogradnju paketa odlučuje MyDataKnox po primitku Korisnikovog zahtjeva za promjenom paketa zakupljene Usluge.
 9. SUSPENDIRANJE USLUGE
  MyDataKnox može suspendirati Uslugu u cijelosti ili u određenom dijelu nakon slanja obavijesti Korisniku u pisanom obliku u sljedećim slučajevima:
  • Ako Korisnik ili Krajnji korisnik (i) predstavlja sigurnosni rizik za Uslugu ili bilo kojeg drugog korisnika Usluge, (ii) negativno utječe ili bi mogao negativno utjecati na servere MyDataKnoxa, Usluge ili bilo kojeg trećeg korisnika usluga, (iii) poduzimaju radnje i/ili koriste Usluge na način koji bi mogao prouzročiti štetu za koju će odgovarati MyDataKnox, (iv) postupaju prijevarno ili protivno zakonskim propisima,(v) zloupotrebljavaju korištenje Usluge, (vi) zlouporabljuju korištenje Usluge u skladu s člankom 13. ovih Uvjeta ili (vi) nanose štetu MyDataKnox-u na drugi način;
  • Ako Korisnik ili Krajnji korisnik krše odredbe ovih Uvjeta;
  • Ako je nad Korisnikom otvoren stečajni ili predstečajni postupak, odnosno ako je Korisnik pokrenuo postupak likvidacije;
  • U drugim slučajevima propisanim ovim Uvjetima
   Za vrijeme trajanja suspenzije propisane ovim člankom, Korisnik je obvezan plaćati naknadu za Usluge. Korisnik za vrijeme trajanja suspenzije nije ovlašten na SLA kredit u skladu s SLA uvjetima.
 1. OTKAZIVANJE USLUGE
  Korisnik je ovlašten u bilo koje vrijeme otkazati Uslugu za vrijeme trajanja zakupa, bez navođenja razloga, podnošenjem zahtjeva za ukidanjem Usluge koristeći opcije dostupne u korisničkom sučelju MyDataKnoxa ili otvaranjem upita podršci (support ticket). Povrat novca u slučaju prijevremenog raskida Usluge uređen je člankom 10. ovih Uvjeta. U slučaju da Korisnik otkaže zakup Usluge prije isteka ugovorenog vremena, u obavijesti o otkazu obavijestit će MyDataKnox o načinu raspolaganja podacima u skladu sa stavkom 6. ovog članka.
  MyDataKnox može otkazati Uslugu za vrijeme trajanja zakupa bez navođenja razloga podnošenjem pisane obavijesti najmanje 30 dana unaprijed. Za vrijeme otkaznog roka Korisnik je dužan obavijestiti MyDataKnox, u skladu sa stavkom 6. i 7. ovog članka 5, o načinu raspolaganja s podacima.
  MyDataKnox može otkazati zakup Usluge prije isteka trajanja zakupa slanjem pisane obavijesti Korisniku bez otkaznog roka i bez prava Korisnika na povrat naknade za preostalo razdoblje zakupa ako (i) u skladu sa stavkom 9. ovog članka ima pravo suspendirati Uslugu, (ii) ako ugovorni ili drugi odnos s trećom stranom na temelju kojeg MyDataKnox koristi određene licence, software ili drugu tehnologiju nužnu za pružanje Usluge bude raskinut ili prestane iz bilo kojeg razloga ili ako treća strana zahtijeva izmjenu načina na koji se tehnologija koristi prilikom pružanja Usluge, (iii) ako zbog izmjena u ugovoru s trećim stranama MyDataKnox nije u mogućnosti pružati uslugu pod uvjetima koji su postojali u trenutku sklapanja ugovora,(iv) ako je to nužno za ispunjavanje svojih zakonskih obveza ili zahtjeva nadležnih tijela, te (v) u drugim slučajevima propisanim ovim Uvjetima. U slučaju da je MyDataKnox zbog aktivnosti koje su rezultirale otkazom zakupa Usluge pretrpio štetu koja prelazi iznos koji otpada na naknadu za preostalo razdoblje zakupa, MyDataKnox je ovlašten zahtijevati potpunu naknadu štete te se u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 19.3. ovih Uvjeta.
 2. JEDNOSTRANI RASKID OD STRANE KORISNIKA KOJI JE POTROŠAČ
  Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor o zakupu Usluga u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora dostavljanjem ispunjenog obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Stranici ili putem druge pisane obavijesti e-mailom ili otvaranjem upita podršci kroz Korisničke stranice. MyDataKnox će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu. U slučaju jednostranog raskida ugovora na način propisan ovim člankom, Korisnik nije obvezan platiti naknadu za Usluge. MyDataKnox neće aktivirati Uslugu prije isteka 14-dnevnog roka za raskid iz ovog stavka neovisno o eventualnom plaćanju naknade prije isteka tog roka ako Korisnik nije dao izričitu suglasnost iz stavka 2. ovog članka.
  Korisnik prilikom naručivanja Usluge označavanjem odgovarajuće opcije ili tijekom prihvaćanja ponude može dati svoj izričit pristanak da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz prethodnog stavka. Takvim pristankom Korisnik gubi pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu s odredbama prethodnog stavka.
 3.  ODBIJANJE PRUŽANJA USLUGA
  MyDataKnox ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem Usluga odnosno narudžbu Korisnika:
  • ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu Korisnika netočni ili neistiniti;
  • ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge ili omogućiti zlouporabu trećoj strani;
  • ako postoji osnovana sumnja da će korištenje Usluge narušiti stabilnost Usluge ostalim postojećim korisnicima;
  • ako je MyDataKnox u skladu sa stavkom 2. obavijestio Korisnika o nedostupnosti odnosno nemogućnosti aktivacije Usluge, a Korisnik po zaprimanju obavijesti MyDataKnox-a ponovno naruči istu Uslugu;
  • ako MyDataKnox utvrdi da Korisnik na drugi način zlouporabljuje Stranicu ili proces naručivanja;
  • u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Uvjetima ili na osnovu vlastite procjene MyDataKnox-a.
 1. KORISNIČKI PODACI
  Korisnik, ako je primjenjivo, je dužan osigurati da osobe koje su ovlaštene, na temelju ugovora o radu ili drugog pravnog temelja, sklopiti ugovor o zakupu Usluge u ime i za račun Korisnika koriste službene kontakt podatke Korisnika ili druge kontakt podatke o kojima ih je obavijestio Korisnik kako bi osiguralo da Korisnik u svakom trenutku može pristupiti zakupljenim Uslugama neovisno o odnosu između Korisnika i treće osobe. MyDataKnox nije odgovoran niti dužan omogućiti pristup Korisniku zakupljenoj Usluzi u slučaju gubitka podataka ili u slučaju da Korisnik nije u mogućnosti pristupiti e-mail adresi koja je korištena prilikom zakupa Usluge odnosno ako isti nije naveden kao vlasnik Usluga.

6. REGISTRACIJA DOMENA

 1. Korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom domenom te ostalim pravilima koji se primjenjuju na određenu domenu te se obvezuje postupati u skladu s istima.
 2. Registracija domene ovisi o tome je li određena domena slobodna odnosno je li izabrana domena podvrgnuta posebnim uvjetima vezano uz plaćanje i mogućnost registracije određene domene, te MyDataKnox ne jamči da će naručena domena biti registrirana. Na navedeno ograničenje odgovornosti ne utječe činjenica da je provjerom dostupnosti domene prilikom narudžbe odnosno prije pokretanja postupka aktivacije u skladu s ovim Uvjetima,
  Korisnik od strane registra dobio informaciju da je naručena domena slobodna s obzirom da prije početka postupka aktivacije nije moguće sa sigurnošću utvrditi dostupnost odnosno posebne uvjete registracije domene.
 3. Ako prilikom postupka aktivacije MyDataKnox utvrdi da je naručena domena u međuvremenu zauzete od treće strane, odnosno da za naručenu domenu vrijede posebne ugovorne odredbe i/ili posebni uvjeti plaćanja, MyDataKnox će postupiti u skladu s člankom 5.2. ovih Uvjeta. U obavijesti Korisniku u slučaju da se na naručenu domenu primjenjuju posebne ugovorne odredbe odnosno posebni uvjeti plaćanja, MyDataKnox će obavijestiti o navedenim
  odredbama kao i o načinu na koji se predmetna domena može registrirati.
 4. U slučaju da se u postupku aktivacije utvrdi da naručena domena nije slobodna odnosno da se na istu primjenjuju posebni uvjeti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 19. ovih Uvjeta.
 5. Korisnik je odgovoran osigurati da je naziv domene u skladu s odredbama iz dokumenata navedenih u stavku 6. te je isti odgovoran za štetu koja bi mogla nastati trećoj osobi zbog registracije domene kojom se povređuju prava treće osobe. Izmjena naziva domene nakon registracije nije moguća.
 6. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registrari te potvrđuje da je iste pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem, a koji se mogu pronaći na sljedećim lokacijama:
  – ICANN: https://www.icann.org/
  – CARNet: https://mydataknox.com/hr/dns-pravilnik
  – RESELLERCLUB: https://www.resellerclub.com/legal-agreements
 7. ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije.
 8. Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom zakupa Usluga. Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana. Suspenzija domene će se ukinuti te Korisnik može započeti koristiti
  domenu čim obavi radnje propisane ovim člankom.
 9. Korisnik je dužan uplatiti iznos naveden u ponudi za produženje domene do datuma isteka trajanja zakupa domene. Obavijest i upute za produženje domene bit će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu 30 dana, 25 dana, 10 dana te 3 dana prije isteka trajanja zakupa domene. Neovisno o navedenom, Korisnik je isključivo odgovoran za praćenje trajanja zakupa domene te MyDataKnox nije odgovoran za štetu koja bi Korisniku mogla nastati zbog
  toga što domena nije produžena na vrijeme. MyDataKnox ne jamči niti odgovara Korisniku za mogućnost produženja iste domene odnosno za produženje domene pod istim uvjetima ili za istu naknadu nakon isteka trajanja zakupa domene. U slučaju da tijekom trajanja zakupa domene dođe do promijene u cijeni domene ili drugih uvjeta za registraciju domene, domena se može produžiti na temelju tako izmijenjenih uvjeta.
 10. Ako Korisnik ne uplati iznos naveden u ponudi za produženje domene u skladu s prethodnim stavkom ovog članka, Korisniku se mogu zaračunati penali. Korisniku će po isteku trajanja zakupa biti dostavljena izmijenjena ponuda koja će obuhvaćati odgovarajući iznos penala te novi rok za uplatu naknade odnosno ako je Korisnik dao nalog za uplatu naknade za produženje domene, ali uplata nije izvršena u skladu s odredbom članka 5.3. ovih Uvjeta, Korisnik će naknadno biti obaviješten o razlici koju je potrebno nadoplati na ime penala zbog kašnjenja s plaćanjem.

7. OGRANIČENJA ZA KORISNIKE VIRTUALNIH I DEDICIRANIH SERVERA:

Strogo je zabranjeno korištenje servera za:

 • pokretanje svih vrsta game servera;
 • rudarenje kriptovaluta;
 • torrent servise;
 • proxy servise;
 • razne IRC botove te automatizirane botove za društvene mreže i sl.;
 • sve vrste alata i usluga koje omogućavaju nezakonite i/ili maliciozne radnje;
 • sve radnje koje ometaju normalan rad opreme i/ili ugrožavaju zakupljene usluge drugih Korisnika;

8. OGRANIČENJA ZA KORISNIKE WEB HOSTING USLUGA:

 1. RESURSI POSLUŽITELJA
  Korisniku svake internet stranice koja u potpunosti koristi dostupne resurse poslužitelja određene unutar web hosting paketa (kao što su, ali nije ograničeno na: iskorištenost procesora, iskorištenost memorije te iskorištenost mrežnih resursa) dostupna je opcija nadogradnje hosting paketa na veći u skladu s člankom 5. stavkom 8. ovih Uvjeta. Svaki web hosting račun koji u značajnoj mjeri negativno utječe na rad poslužitelja bit će suspendiran nakon slanja pisane obavijesti.
 2. SKRIPTE
  Svaka skripta koje predstavlja potencijalnu opasnost ili koja može negativno utjecati na rad poslužitelja ili integritet mreže, bit će uklonjena bez prethodne obavijesti. MyDataKnox ne dozvoljava dijeljenje skripti s domenama koje nisu smještene kod MyDataKnoxa ili bilo kakve skripte koje se mogu zlouporabiti.
 3.  MULTIMEDIJALNE DATOTEKE
  Multimedijalne datoteke definirane su kao bilo koja grafička, audio ili video datoteka.
  MyDataKnox web hosting računi ne dozvoljavaju korištenje u svrhu distribucije i spremanja velike količine multimedijalnih datoteka. Ukoliko količina takvih datoteka prelazi 50% spremljenog sadržaja na serveru, takav račun bit će provjeren i po potrebi suspendiran.

9. UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Sljedeće odredbe sačinjavaju MyDataKnoxove uvjete plaćanja Usluga i primjenjuju se na sve
Korisnike:

 1. VALUTE
  Svi iznosi prikazani su u Kunama ili Eurima. Korisnik ima mogućnost odabira željene valute. Konverzije cijene iz eura u hrvatske kune vrše se prema važećem srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan plaćanja.
 2. NAČIN PLAĆANJA
  MyDataKnox prihvaća sljedeće načine plaćanja:
  • online plaćanje karticama
  • online plaćanje PayPalom
  • plaćanje uplatom na žiro račun Tvrtke
 1. CIKLUS PLAĆANJA / PRETPLATE
  Ciklus plaćanja počinje onog trenutka kada se zakupljena Usluga aktivira. Korisnik može promijeniti ciklus plaćanja kada god poželi, ali novi ciklus plaćanja postaje važeći s trenutkom istjecanja prošlog ciklusa. Korisnik je dužan izvršiti uplatu odabranog ciklusa plaćanja prilikom narudžbe usluge u skladu s člankom 5.3. ovih Uvjeta.
  MyDataKnox, ovisno o Usluzi, nudi nekoliko ciklusa za plaćanje Usluga s pretplatom (ponavljajuće uplate):
  • mjesečno plaćanje (1 mjesec)
  • kvartalno plaćanje (3 mjeseca)
  • polugodišnje plaćanje (6 mjeseci)
  • godišnje plaćanje (12 mjeseci)
  • dvogodišnje plaćanje (24 mjeseca)
  • trogodišnje plaćanje (36 mjeseci)
  • petogodišnje plaćanje (60 mjeseci)
 1. PONUDE I RAČUNI
  Svaka ponuda i račun bit će poslani elektroničkom poštom s privitkom u PDF formatu. Svaka ponuda i svaki račun mogu se u bilo kojem trenutku pregledati kroz korisničke stranice.
 2. POSEBNE NAPOMENE
  Kod uplata na račun MyDataKnoxa, Korisnik snosi eventualne troškove platnog prometa (bankarske naknade i sl.). Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu budu uplaćena na žiro račun Tvrtke naznačen na ponudi, odnosno kada se potvrdi uplata punog iznosa karticom ili PayPalom.
 3. PREPLAĆENI RAČUNI
  Ukoliko Korisnik preplati ponudu ili račun, višak iznosa će se pridodati Korisnikovom MyDataKnox računu kao dopuna korisničkog profila u obliku kreditnih bodova ili će se vratiti na bankovni račun Korisnika s kojeg je izvršena uplata, ovisno o odluci Korisnika. Korisnik spomenute kreditne bodove može iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja, što MyDataKnox sustav čini automatski pri kreiranju novih ponuda.

10. POVRAT NOVCA

 1. U slučaju da Korisnik otkaže zakup Usluge u roku od:
  – 30 dana za Standard web hosting pakete,
  – u roku od 15 dana za Advanced web hosting pakete i Reseller hosting pakete,
  – u roku od 1 dana za .me domene,
  – u roku od 4 dana za .biz, .com, .info, .net, .org i .tv domene,
  – u roku od 14 dana za .com.hr i .hr domene
  MyDataKnox će izvršiti povrat uplaćene naknade zakupa Usluge, umanjenu za eventualne troškove licenci, domena i/ili ostalih usluga zakupljenih od trećih strana za koje nije moguć povrat novca. Za povrat novca, Korisnik je dužan podnijeti pisani zahtjev putem pošte ili emaila s objašnjenjem zahtjeva.
 2. Zahtjev za povratom novca mora biti predan u roku navedenom u stavku 1. ovog članka.
 3. MyDataKnox će izvršiti povrat novca i u slučaju kada Korisnik raskine ugovor odnosno otkaže Uslugu prije isteka trajanja zakupa Usluge (i) iz razloga za koji odgovara MyDataKnox te (ii) kada Korisnik kao potrošač jednostrano raskine ugovor u skladu s primjenjivim propisima, kada zahtjev za povrat novca treba biti predan istovremeno sa zahtjevom za raskid ugovora odnosno otkazom zakupa Usluge. Odredbe ovog stavka se ne primjenjuju ako se zakupljene Usluge odnose na premium domene i ostale vrste domena koje se plaćaju po posebnim uvjetima; sve domene koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka; licence; virtualne servere; dedicirane servere; dodatke koji se plaćaju uz web hosting, a koje Usluge MyDataKnox zakupljuje od treće strane.
 4. Korisnik nema pravo na povrat razmjernog dijela naknade u skladu s odredbama ovog stavka za vrijeme kada je Usluga bila nedostupna.

11. CJENIK I IZMJENE CIJENA

 1. Sve cijene Usluga dostupne su na Stranicama MyDataKnoxa.
 2. Cijene su izražene bez PDV-a, osim u procesu narudžbe gdje je PDV vidljiv pri ubacivanju proizvoda u košaricu.
 3. MyDataKnox ima pravo i diskreciju izmijeniti cijene te će obavijestiti korisnike o takvim izmjenama objavom izmijenjenog cjenika na internetskim stranicama.
 4. Promjena cijene ne odnosi se na već kreirane narudžbe koje nisu plaćene i na postojeće Korisnike kojima nije istekao ciklus plaćanja već će se nova cijena primjenjivati pri sljedećem razdoblju zakupa Usluge o čemu će Korisnik biti posebno obaviješten prilikom slanja obavijesti u skladu s člankom 5.6. ovih Uvjeta.

12. ZLOUPORABA KORIŠTENJA USLUGE

 1. NEZAKONITO KORIŠTENJE
  MyDataKnox poslužitelji smiju biti korišteni isključivo za zakonite radnje. Prijenos, smještaj te distribucija bilo kakvih informacija, podataka i materijala koji su ili korištenje Usluge na način koji je u suprotnosti sa zakonom ili omogućavaju direktno kršenje zakona, kojima se vrijeđaju prava trećih osoba ili koju mogu biti štetni za treće osobe, za pružanje Usluga ili reputaciju MyDataKnox strogo su zabranjeni. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: materijal
  zaštićen autorskim pravima; zaštitne znakove; poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva korištenih bez odgovarajućeg odobrenja; Neprikladan materijal; Neprikladan sadržaj.
 2. SLANJE NEŽELJENE POŠTE (SPAM)
  Slanje masovnih i/ili komercijalnih neželjenih poruka preko interneta (poznatih kao “spam”) strogo je zabranjeno, bez obzira na to preopterećuje li poslužitelj, odnosno ometa li Uslugu ostalim Korisnicima MyDataKnoxa ili ne. Slanje neželjene pošte uključuje, ali se ne ograničava na: sudjelovanje u slanju spam poruka koristeći Uslugu MyDataKnoxa i referenciranje web stranice smještene na MyDataKnox poslužitelju u neželjenoj pošti; direktno slanje sa servera zakupljenog od MyDataKnoxa; prodaju ili distribuciju softvera (na web-stranici smještenoj na MyDataKnox poslužitelju) koji omogućava slanje neželjene pošte.
 3. ZLOUPORABA RAČUNALNIH MREŽA I SUSTAVA
  Povreda sigurnosti računalnih mreža i sustava strogo je zabranjena i može dovesti do kaznene i građanskopravne odgovornosti. Primjeri takvih povreda, bez ograničenja, uključuju:
  • neautorizirani pristup i korištenje podataka, sustava ili mreža, uključujući i bilo kakav pokušaj sondiranja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava i mreža, te probijanje sigurnosnih ili autentikacijskih mjera bez izričite privole vlasnika računalnog sustava ili mreže;
  • ometanje bilo koje Usluge pružene MyDataKnox Korisnicima te rada poslužitelja i/ili mreže, uključujući mail “bombardiranje”, “flooding” napad, namjerne pokušaje da se preoptereti sustav i “broadcast” napad;
  • krivotvorenje podataka TCP-IP paketa, e-mail headera ili headera poruke na news grupama.
 1. VIRUSI I OSTALE RAZORNE AKTIVNOSTI
  Korištenje MyDataKnoxovih Usluga ili opreme za: kreiranje ili slanje internet virusa, “crva” i “trojanskih konja”; pinganje, flood napad ili mail bombardiranje ili za sudjelovanje u DoS napadu strogo je zabranjeno. Zabranjeno bilo kojem Korisniku sudjelovati u aktivnostima koje su namijenjene prekidanju ili ometanju Usluga koje MyDataKnox pruža svojim korisnicima, odnosno aktivnostima koje za cilj imaju ometanje i sprječavanje MyDataKnox Korisnika da
  učinkovito koriste MyDataKnox Usluge i opremu (ili bilo koju spojenu mrežu, sustav, Uslugu ili opremu) ili bilo kojim drugim aktivnostima koji mogu nanijeti štetu MyDataKnox-u, MyDataKnox korisnicima ili njihovom računalnom sustavu i opremi.
 2. OSTALE AKTIVNOSTI
  Aktivnost koja nije posebno navedena također se može smatrati kršenjem odredbi Uvjeta odnosno zlouporabom korištenja Usluge ako je ista nezakonita, neodgovorna, može dovesti do odgovornosti za štetu MyDataKnox-a, predstavlja destruktivnu uporabu interneta ili bilo koja druga aktivnost za koju MyDataKnox utvrdi da je suprotna ovim uvjetima ili ometa pružanje Usluga drugim korisnicima.

13. POSTUPANJE U SLUČAJU ZLOUPORABE KORIŠTENJA USLUGE

 1. U slučaju da MyDataKnox utvrdi, na temelju prijave ili prilikom nadzora nad korištenjem Usluge, da Korisnik zloupotrebljava korištenje Usluge obavijestit će ga o zlouporabi putem pisane obavijesti te mu odrediti razuman rok za usklađivanje s obvezama preuzetim na temelju ovih Uvjeta.
 2. Ako Korisnik ne prestane sa zlouporabom u razumnom roku koji mu za to ostavi MyDataKnox, MyDataKnox će sam poduzeti radnje potrebne za prestanak zlouporabe korištenja Usluge što može uključivati suspendiranje ili otkazivanje Usluge, brisanje sadržaja ili druge radnje koje će ograničiti korištenje Usluge u cijelosti ili djelomično. Ako MyDataKnox nije u mogućnosti otkloniti posljedice zloupotrebe, MyDataKnox ima pravo jednostrano otkazati zakup Usluge
  slanjem pisane obavijesti Korisniku bez otkaznog roka.
 3. Ako zlouporaba korištenja Usluge predstavlja rizik za sigurnost računalnih mreža i sustava, druge Korisnike, treće osobe ili može dovesti do kaznene ili građanske odgovornosti ili odgovornosti za štetu, kada su takve radnje u suprotnosti s primjenjivim propisima i u drugim slučajevima kada MyDataKnox procijeni da je to potrebno, MyDataKnox će odmah suspendirati Korisniku korištenje Usluge te mu ostaviti dodatni rok za usklađivanje s obvezama preuzetim na temelju ovih Uvjeta. Ako Korisnik u ostavljenom roku ne uskladi svoje radnje s obvezama preuzetim na temelju ovih Uvjeta MyDataKnox ima pravo jednostrano otkazati zakup Usluge slanjem pisane obavijesti Korisniku bez otkaznog roka.
 4. Radnje propisane ovim člankom MyDataKnox može poduzeti i protiv Krajnjeg korisnika Usluge ako je do kršenja došlo njihovim radnjama.
 5. MyDataKnox ne odgovara Korisniku za bilo kakvu štetu koja bi mu mogla posredno ili neposredno nastati zbog radnji poduzetih u skladu s odredbama ovog članka.
 6. Ponovno uključenje Usluge Korisniku će se naplatiti 30€ + PDV, odnosno protuvrijednost u drugim valutama.

14. VLASNIŠTVO NAD PODACIMA I SMJEŠTENIM SADRŽAJEM

 1. Vlasnik Korisnikovih internet stranica, pratećeg sadržaja i svih računa otvorenih kod MyDataKnoxa je pojedinac ili organizacija čije je ime, odnosno naslov, u MyDataKnoxovoj bazi podataka navedeno kao vlasnik.
 2. Korisnik jamči MyDataKnox-u da ima sva prava u pogledu korištenja i objavljivanja sadržaja te da sadržaj Korisnika ili Krajnjeg korisnika nije u suprotnosti s primjenjivim propisima, s pravima trećih osoba niti predstavlja zlouporabu korištenja Usluge. Korisnik u potpunosti odgovara za sadržaj postavljen i pohranjen na MyDataKnox servere u sklopu zakupljenih Usluga te će nadoknaditi MyDataKnoxu nadoknaditi svu nastalu štetu nastalu u vezi sa sadržajem Korisnika i/ili Krajnjeg korisnika. MyDataKnox ne pregledava niti nadgleda navedene podatke i sadržaje koje Korisnik pohranjuje ili prenosi korištenjem Usluge.
 3. U slučaju pokretanja postupka protiv MyDataKnoxa ili zahtjeva od strane trećih osoba ili nadležnih tijela u vezi sa sadržajem Korisnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 19.3. ovih Uvjeta.
 4. U slučaju da MyDataKnox utvrdi, na temelju prijave ili prilikom nadzora nad korištenjem Usluge, da sadržaj Korisnika krši primjenjive propise ili predstavlja opasnost za Uslugu ili njezinu sigurnost odnosno za druge Korisnike ili je suprotno ovim Uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članak 13. ovih Uvjeta.

15. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 1. Korisnik neće, osim uz izričito pismeno odobrenje MyDataKnoxa, kopirati, reproducirati, dalje objaviti ili na drugi način, djelomično ili u cijelosti, koristiti materijale dostupne na MyDataKnox internet stranici.
 2. Korisnik neće, ni na koji način, lažno predstaviti vezu s MyDataKnoxom, predstaviti se kao MyDataKnox ili tvrditi da je Korisnik MyDataKnox odnosno da MyDataKnox na bilo koji način podržava, promovira, pridonosi ili odobrava poslovanje Korisnika.
 3. Korisnik nije ovlašten koristiti Uslugu suprotno svrsi radi koje je Usluga zakupljena te nije ovlašten Uslugu (i) modificirati, distribuirati, izmijeniti, prevoditi ili na drugi način stvarati izvedena djela bilo kojeg sadržaja, programa ili druge tehnologije koju MyDataKnox koristi prilikom pružanja Usluge, (ii) upotrijebiti obrnuti inženjering, rastaviti ili dekompilirati ili upotrijebiti bilo koji drugi postupak za dobivanje izvornog koda bilo kojeg softvera uključenog u pružanje Usluga kao niti (iii) softver uključen u pružanje Usluga distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno ovim Uvjetima ili (iv) pristupati ili koristiti Uslugu na način koji mu omogućuje izbjegavanje plaćanja naknade ili zaobilaženje ograničenja korištenja Usluge ili ograničenja resursa.
 4. MyDataKnox se obvezuje obraniti Korisnika uključujući njegove zastupnike, radnike osobno te povezana društva od zahtjeva trećih osoba u kojima se navodi da korištenje Usluge od strane Korisnika krši prava intelektualnog vlasništva trećih osoba te svih odluka, presuda, arbitražnih pravorijeka i drugih obvezujućih naloga nadležnih tijela uključujući i bilo kakvih sklopljenih nagodbi, a koje nastanu kao posljedica takvih zahtjeva te nadoknaditi štetu te troškove koji u vezi s tim nastanu, uključujući troškove pravnih i drugih savjetnika.
 5. U slučaju iz prethodnog stavka, MyDataKnox će (i) steći prava na korištenje na korištenje Usluge ili dijela Usluge za koji je utvrđeno da krši prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, (ii) zamijeniti ili izmijeniti Uslugu ili dio Usluge za koji je utvrđeno da krši prava intelektualnog vlasništva, (iii) prekinuti Uslugu ili dio Usluge za koji je utvrđeno da krši prava intelektualnog vlasništva trećih osoba.

16. ODGOVORNOSTI KORISNIKA

 1. Od Korisnika se zahtijeva da MyDataKnoxove Usluge koristi odgovorno, što uključuje i poštivanje ostalih MyDataKnox korisnika.
 2. Korisnik je odgovoran za sve radnje poduzete pod njegovim korisničkim računom, neovisno o tome je li odgovorna osoba Korisnika takve radnje odobrila odnosno jesu li takve radnje poduzete od strane odgovorne osobe Korisnika ili njegovih zaposlenika ili od strane trećih osoba kao i za zaštitu pristupnih podataka i neovlašteno pristupanje svom korisničkom računu.
 3. Korisnik je obvezan osigurati i redovito održavati računalnu opremu, softver i drugu opremu koja je potrebna za korištenje Usluge, uključujući i programe i/ili aplikacije koje je Korisnik razvio odnosno instalirao prilikom korištenja Usluge, uključujući implementaciju i redovito održavanje antivirusnih programa i drugih sustava za zaštitu sigurnosti, uključujući i zaštitu fizičke sigurnosti, a koji su razumni, odgovarajući i proporcionalni riziku neovlaštenog pristupa, brisanja ili gubitka podataka.
 4. Korisnik samostalno osigurava stvaranje sigurnosnih kopija svojih podataka i sadržaja te njihovu pohranu na alternativne lokacije kako bi minimizirao štetu koja mu može nastati u slučaju da Usluga nije dostupna odnosno da joj Korisnik ne može pristupiti ili u drugim slučajevima neovlaštenog brisanja podataka ili njihova gubitka ili kao posljedica smetnje ili nedostatka druge aplikacije, programa i/ili softvera koje koristi Korisnik odnosno napada protiv računalnih sustava, podataka i/ili programa, osim ako je drugačije ugovoreno između Korisnika i MyDataKnox.
 5. Korisnik je dužan surađivati s MyDataKnoxom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja zlouporabe korištenja Usluge i drugih neželjenih aktivnosti. Odbijanje poduzimanja korektivnih i preventivnih mjera potrebnih za prevenciju ili otklanjanje posljedica zlouporabe smatra se kršenjem ovih Uvjeta te MyDataKnox zadržava pravo poduzeti potrebne mjere u skladu s ovim Uvjetima.
 6. Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.
 7. Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. MyDataKnox nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.
 8. Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem Korisničkih stranica, ili može kontaktirati MyDataKnox tehničku podršku putem e-maila ili telefona.
 9. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste može dovesti do prekida Usluge, bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

17. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA RESELLER HOSTING USLUGU

 1. Korisnik ostaje isključivo odgovoran MyDataKnox-u za sve obveze koje preuzeo prihvaćanjem ovih Uvjeta te drugih dokumenata koji čine sastavni dio ovih Uvjeta neovisno o korištenju reseller hosting usluge i podzakupa usluge Krajnjim korisnicima.
 2. Korisnik Usluge mora osigurati da Krajnji korisnici udovoljavaju ovim Uvjetima te da pravni posao na kojem se temelji njihov odnos sadržava prava i obveze koje odgovaraju ovim Uvjetima.
 3. Korisnik je odgovoran za podršku Krajnjim korisnicima te MyDataKnox nije dužan postupiti po zahtjevu Krajnjeg korisnika za pružanjem podrške.
 4. Korisnik je odgovoran za sav sadržaj koji je pohranjen ili prenesen od strane Krajnjih korisnika. Korisnik se smatra voditeljem obrade u smislu GDPR-a te u skladu s primjenjivim propisima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, dok se MyDataKnox smatra izvršiteljem odredbe u smislu GDPR-a te je njihov međusobni odnos u vezi s obradom osobnih podataka uređen Ugovorom o obradi podataka koji je dostupan na sljedećem linku https://mydataknox.com/hr/ugovor-o-obradi-podataka. Korisnik je dužan osigurati da se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu s GDPR-om i drugim propisima koji se odnose na obradu osobnih podataka.
 5. MyDataKnox će Korisnika držati odgovornim za bilo koje postupanje Krajnjih korisnika koji krši zakon ili ove Uvjete. Korisnik je dužan odmah po saznanju za zlouporabu korištenja Usluge od strane Krajnjeg korisnika suspendirati pravo Krajnjem korisniku na korištenje Usluge te pristup sadržaju. Odredbe članka 13. ovih Uvjeta se na odgovarajući način primjenjuje i u slučajevima kada MyDataKnox utvrdi da Krajnji korisnik zloupotrebljava korištenje Usluge. MyDataKnox je dužan suspendirati pravo Krajnjem korisniku na korištenje Usluge odnosno otkazati podzakup Usluge i drugim slučajevima kada je u skladu s ovim Uvjetima MyDataKnox ovlašten suspendirati ili otkazati Uslugu Korisniku.
 6. MyDataKnox nije odgovoran za djela ili propuste Korisnika u odnosu prema Krajnjim korisnicima. U slučaju zahtjeva Krajnjeg korisnika protiv  MyDataKnoxa na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 19.3. ovih Uvjeta.
 7. Korisnik u programu MyDataKnox reseller Usluge preuzima sve odgovornosti za naplatu i
  tehničku podršku za Krajnje korisnike.

18. AKTIVNOSTI OD STRANE MYDATAKNOXA

 1. MyDataKnox se obvezuje implementirati odgovarajuće i komercijalno razumne tehničke i organizacijske mjere i iste dopunjavati napretkom tehničkih rješenja kako bi osigurao, u komercijalno razumnoj mjeri, zaštitu Usluge te kako bi se eventualne smetnje ili nedostaci Usluge sveli na razumno najmanju moguću mjeru kao i minimizirale posljedice koje bi Korisniku mogle nastati zbog takvih smetnji i/ili nedostataka.
 2. MyDataKnox će bez odgađanja obavijestiti Korisnika o nastanku događaja koji prema procijeni MyDataKnox ugrožava sigurnost podataka i sadržaja te o mjerama koje je isti poduzeo kako bi se štetni događaj spriječio, otklonio ili kako bi se minimizirale njegove štetne posljedice, uključujući i opis štetnog događaja i ako je moguće posljedice ili vjerojatne posljedice štetnog događaja.

19. NAKNADA ŠTETE

 1. MyDataKnox ne odgovara za izravnu ili neizravnu štetu koja nastane iz bilo kojeg uzroka, uključujući bez ograničenja izgubljenu dobit, ili za gubitak tehnologije, podataka, obustavu ili prekid Usluge niti za bilo kakve slične zahtjeve od strane Korisnika u vezi s korištenjem Usluge, koji uključuju bez ograničenja štetu ili troškove koji Korisniku nastanu u vezi s tim, osim ako je šteta nastala namjerom ili krajnjom nepažnjom MyDataKnox, njegovih radnika ili trećih osoba za koje MyDataKnox odgovara, a odgovornost MyDataKnoxa je u svakom slučaju ograničena na ukupan maksimalni iznos koji odgovara zbroju 6 (šest) mjesečnih naknada koje Korisnik plaća za korištenje Usluge.
 2. MyDataKnox ne odgovara za štetu koja Korisniku nastane, neovisno o tome je li MyDataKnox štetu mogao spriječiti ili smanjiti, ako (i) Korisnik izmijeni softver odnosno program koji se koristi za pružanje Usluge odnosno izmijeni druge funkcije Usluge suprotno ovim Uvjetima, (ii) ako Korisnik koristi verziju Usluge koja je zastarjela odnosno propusti nadograditi Uslugu ako je nadogradnja pod kontrolom Korisnika, (iii) ako je šteta uzrokovana informacijom,
  sadržajem, programom, softverom, podacima ili drugim materijalima koje Korisnik nije primio odnosno nabavio od MyDataKnox, uključujući i ako je Korisnik istima pristupio odnosno došao u njihov posjed korištenjem Usluge, (iv) ako Korisnik zloupotrebljava korištenje Usluge ili postupa protivno obvezujućim nalozima ili preporukama MyDataKnox, (v) kada je šteta posljedica radnji koje je Korisnik poduzeo prije početka trajanja zakupa Usluge, (vi) kada je šteta nastala povredom intelektualnog vlasništva od strane Korisnika, (vii) u slučaju otkazivanja zakupa Usluge prije isteka trajanja krivnjom Korisnika te (viii) u svim drugim situacijama kada šteta nastane iz razloga za koje odgovara Korisnik.
 3. Korisnik se obvezuje obraniti MyDataKnox i njegove eventualne podizvoditelje, uključujući njihove zastupnike, radnike osobno te povezana društva od svih zahtjeva, odluka, presuda, arbitražnih pravorijeka i drugih obvezujućih naloga nadležnih tijela uključujući i bilo kakvih sklopljenih nagodbi, a koje nastanu kao posljedica radnji iz prethodnog stavka te nadoknaditi štetu te troškove koji u vezi s tim nastanu, uključujući troškove pravnih i drugih savjetnika.
 4. Odredbe ovog članka se na odgovarajući način primjenjuju i kada su ovdje opisane radnje poduzete od strane Krajnjeg korisnika.

20. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 1. MyDataKnox Usluge ponuđene su po načelu zatečenog stanja dostupnosti i bez ikakvih garancija, izrečenih ili podrazumijevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva u pogledu prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nepovredivosti.
 2. MyDataKnox se izričito odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će MyDataKnox Usluge biti slobodne od grešaka, sigurne i bez prekida u radu.
 3. Nikakva glasovna ili pisana informacija od strane MyDataKnoxa ili njegovih zaposlenika ne može tvoriti jamstvo, niti se Korisnik može oslanjati na takve informacije.

21. UGOVORI S TREĆIM STRANAMA

 1. Određene Usluge ili dijelovi Usluge su predmet ugovora između MyDataKnoxa i trećih strana kojima su uređeni posebni uvjeti korištenja i zakupa Usluga. MyDataKnox, iako je svoje partnere izabrao imajući na umu kvalitetu i standard pružanja usluga, ne garantira kvalitetu, točnost, pouzdanost, prikladnost za određenu svrhu, postojanje ili nastavak postojanja bilo koje specifikacije usluga niti razinu pružanja usluga koje su predmet ugovora s trećim stranama.
 2. MyDataKnox za određene usluge nije u mogućnosti unaprijed, prije započinjanja postupka aktivacije u skladu s odredbama ovih Uvjeta, provjeriti jesu li iste dostupne odnosno mogu li se iste zakupiti pod uvjetima pod kojima ih Korisnik zakupljuje te isti ne može garantirati da će naručena usluga moći biti isporučena pod uvjetima pod kojima ju je Korisnik zakupio putem Stranice s obzirom da MyDataKnox nema izravan pristup evidencijama treće strane niti može utjecati na uvjete i standard pružanja usluga od treće strane.
 3. U slučaju raskida ugovora s trećom stranom koji za posljedicu ima nemogućnost korištenja Usluge ili izmjene u korištenju Usluge, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 19.1. ovih Uvjeta s time da naknada štete Korisniku ne može iznositi više od iznosa naknade koji se odnosi na preostalo vrijeme trajanja zakupa Usluge.

22. PROIZVODI TREĆIH STRANA

 1. Svaki spomen proizvoda trećih strana koje nisu ni na koji način povezane s MyDataKnoxom služi samo za svrhe informiranja i ne predstavlja poticanje ili preporuku od strane MyDataKnoxa.
 2. MyDataKnox se ne može smatrati zastupnikom treće strane niti prodavateljem proizvoda treće strane te ne odgovara za izravnu ili neizravnu štetu, uključujući izgubljenu dobit, koja bi Korisniku mogla nastati uporabom proizvoda treće strane.

23. SUDSKA NADLEŽNOST, PRIMJENJIVO PRAVO I NIŠTETNOST POJEDINIH ODREDBI

 1. Primjenjivo pravo na ove Uvjete kao i druge ugovorne odnose koji su u vezi sa ili proizlaze iz ovih Uvjeta i korištenja Usluge je pravo republike Hrvatske, bez primjene odredbi koje se odnose na sukob zakona.
 2. Korisnik pristaje da je za rješavanje tužbenih zahtjeva i sporova nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 3. Ako se, iz nekog razloga, bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra ili postane nevažeća ili neprovediva, takva ništavost neće utjecati na preostali dio ovih Uvjeta te će se ništavne ili neprovedive odredbe zamijeniti odredbama koje su prihvatljive objema stranama, koje su svojom valjanošću, zakonitošću i provedivošću najbliže izvornim namjerama uključenih strana i imaju mogući ekonomski učinak

24. VIŠA SILA (FORCE MAJEURE)

 1. MyDataKnox neće biti odgovoran za neizvršenje ili nepravodobno izvršenje bilo koje odredbe ugovora ako je ono rezultat više sile, uključujući bez ograničenja, ratove, pobune, ustanke, građanske nemire, prirodne katastrofe, potrese, požare, poplave, eksplozije, nedostatak ljudstva ili materijala, problema s prijevozom, nesreće, embargo ili državna ograničenja, pandemije, epidemije, ili druge okolnosti uključujući i odluke nadležnih tijela koje onemogućavaju MyDataKnox u redovitom poslovanju, a koje se u trenutku sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti niti je MyDataKnox mogao utjecati na njih(zajednički nazivano “Viša sila”).
 2. MyDataKnox dužan je odmah i u pisanom obliku obavijestiti Korisnika o Višoj sili te je dužan u obavijesti navesti koje obveze ne može ispuniti kao posljedicu više sile i procjenu trajanja razdoblja u kojem neće moći izvršavati svoje obveze.
 3. Ugovorne strane će se dogovoriti oko novih rokova za izvršavanje obveza čije ispunjenje je pogođeno događajem Više sile. U slučaju da događaj Više sile traje duže od 30 dana, strane mogu otkazati zakup Usluge pisanim putem s trenutnim učinkom. U slučaju otkaza zakupa Usluge u skladu s odredbama ovog stavka niti jedna ugovorna strana ne odgovara za naknadu izravne ili neizravne štete, uključujući i izgubljenu dobit, koja bi nastala drugoj ugovornoj strani.
 4. Bez obzira na sve odredbe ovih Uvjeta, nedostatak financijskih sredstava neće se smatrati višom silom, niti će bilo koja viša sila ukloniti odgovornost Korisnika za plaćanje nastalih obveza.

25. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 1. Sukladno članku 10. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14. i 110/15.), Korisnicima omogućavamo podnošenje pisanog prigovora na kvalitetu naših usluga.
 2. Pisani prigovor Korisnik može dostaviti osobno ili poštom na adresu:
  SETCOR d.o.o.
  Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10000 Zagreb
  ili e-mailom na adresu info@mydataknox.com
 3. MyDataKnox se obvezuje Korisnika obavijestiti o primitku prigovora.
 4. Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Korisnikov pisani prigovor MyDataKnox će se očitovati odgovorom u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

26. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19) pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova određenih Odlukom o određivanju tijela i dodijeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu odnosno drugim dokumentom koji je usvojen umjesto navedenog.
 2. Odredba prethodnog stavka ne utječe na rješavanje propisa mirenjem u građanskim i trgovačkim stvarima propisanih posebnim propisima.

27. PRIHVAĆANJE UVJETA I ISKLJUČIVOST

 1. Uvjeti, skupa sa svim drugim ugovorima o pružanju MyDataKnox Usluga, predstavljaju cjelokupni sporazum MyDataKnox i Korisnika u pogledu pružanja Usluge.
 2. Osim ako je ugovoreno drugačije, isključivo u pisanom obliku i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika MyDataKnoxa, ovi Uvjeti zamjenjuju bilo koji drugi pisani (uključujući i digitalizirani/kompjuterizirani) sporazum ili usmeni dogovor.
 3. Ovi Uvjeti obvezuju ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Niti jedna strana nije ovlaštena, bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj ugovor na bilo koju treću osobu. MyDataKnox i Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.
 4. Ovi Uvjeti i/ili bilo koji drugi vezani pojedinačni ugovor o pružanju MyDataKnox Usluga sklapaju se isključivo između MyDataKnoxa i njegovih Korisnika i ne prenose prava ni na koju treću stranku, osim ako je drugačije ugovoreno.
 5. MyDataKnox zadržava pravo i diskreciju izmijeniti odredbe ovih Uvjeta. MyDataKnox će obavijestiti Korisnike o izmjenama Uvjeta njihovom objavom na Internet stranici. Izmjene ovih Uvjeta za nove Korisnike stupaju na snagu na dan njihove objave. Izmijenjeni Uvjeti se primjenjuju na svako novo razdoblje zakupa te na svaki ugovor koji je sklopljen nakon dana njihove objave, dok se u odnosu na postojeće ugovore o zakupu primjenjuju u roku od 30
  dana od dana njihove objave.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 27. listopada 2023. godine, a OVDJE ih možete skinuti u PDF formatu.